wp6f960800_0f.jpg
wpe6ea1f8a.png
wp410e8647.png
wp406575e8.png
wpcbba1675.png
wp0b50b313.png
GARANTIE-BEPALINGEN B2B / ZAKELIJKE MARKT

Inzake garantiebepalingen hanteren we twee verschillende termen:

“Volledige garantie”
Garantievorm waarbij in geval van reparaties binnen gestelde garantietermijn géén materiaalkosten, voorrijkosten en arbeidstarieven gefactureerd worden.

“Materiaalgarantie”
Garantievorm waarbij in geval van reparaties binnen gestelde garantietermijn het defect geraakt onderdeel kosteloos aangeleverd wordt doch echter overige ter reparatie benodigde materialen, voorrijkosten en arbeidstarieven wel gefactureerd worden.

Voor nieuw geleverde materialen geldt een volledige garantietermijn van 12 maanden na levering. Indien een langere garantietermijn van toepassing is zal dit specifiek op offerte, afleverbon of factuur vermeld worden.


Voor materialen in gebruikte vorm verstrekken we géén garantie, tenzij anders overeengekomen en vermeld op offerte, afleverbon of factuur. Mocht dit laatste het geval zijn dan geldt een materiaalgarantie van 3 maanden na levering. Het betroffen defect onderdeel zal daarbij door een vergelijkbaar gebruikt onderdeel vervangen worden indien op dat moment beschikbaar. Is dat laatste niet het geval dan zal de materiaalwaarde van het defect onderdeel zoals vermeld op prijscalculatie, offerte of afleverbon in mindering worden gebracht op factuur die volgt na reparatie met een nieuw onderdeel. Volgt géén reparatie dan zal op redelijke termijn een creditering van de eerder genoemde materiaalwaarde van het defect onderdeel volgen.


Materialen die in garantietermijnen vervangen worden, blijven , respectievelijk worden door de levering  c.q. de montage van vervangende materialen eigendom van Sproncken Koudetechniek.


Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen die het gevolg zijn van normale slijtage, alsmede gebreken of storingen geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundig of zorgeloze behandeling van afnemer of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door afnemer, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien afnemer niet stipt de door de leverancier gegeven bedrijfs- en respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen.
Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.